Ausbildungsatlas Kreis Warendorf

ECOWEST VERBUND Unsere KreislaufWIRtschaft. AZUBIs 2024/2025 hŵǁĞůƩĞĐŚŶŽůŽŐĞ m/w/d für Kreislauf-und ďĨĂůůǁŝƌƚƐĐŚĂŌ ůƐ ůůƌŽƵŶĚƚĂůĞŶƚ ŝŶ ĚĞŶ dŚĞŵĞŶ ĞŬůĂƌĂƟŽŶ͕ ŶĂůLJƐĞ ƵŶĚ sĞƌĨĂŚƌĞŶƐƚĞĐŚŶŝŬ ƐŽƌŐƐƚ ĚƵ Ĩƺƌ ĞŝŶĞ KƉƟŵŝĞƌƵŶŐ ĚĞƌ <ƌĞŝƐůĂƵĨǁŝƌƚƐĐŚĂŌ ƵŶĚ ƐŽŵŝƚ Ĩƺƌ ĚĞŶ ƌŚĂůƚ unserer Umwelt. /ŶĚƵƐƚƌŝĞŵĞĐŚĂŶŝŬĞƌ m/w/d Ĩƺƌ /ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ Ƶ ůĞƌŶƐƚ ďĞŝ ƵŶƐ ĚĂƐ ZĞƉĂƌŝĞƌĞŶ ƵŶĚ /ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚĞŶ ŬŽŵƉůĞdžĞƌ ŶůĂŐĞŶ ƵŶĚ ĞŶƚǁŝĐŬĞůƐƚ ŝŶ ƵŶƐĞƌĞƌ ĞŶƚƌĂůǁĞƌŬƐƚĂƩ ĚĂƐ ĚĂĨƺƌ ƉĂƐƐĞŶĚĞ ŚĂŶĚǁĞƌŬůŝĐŚĞ 'ĞƐĐŚŝĐŬ ƵŶĚ ĚĂƐ sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ Ĩƺƌ dĞĐŚŶŝŬ͘ KŶďŽĂƌĚŝŶŐ DŽƟǀŝĞƌƚĞƐ dĞĂŵ ŐƌĂƟƐ KďƐƚŬŽƌď tĂƐƐĞƌ͕ dĞĞ н <ĂīĞĞ ŐƌĂƟƐ DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĞǀĞŶƚƐ ĞǁĞƌďƵŶŐ ďŝƩĞ ĂŶ͗ ^ĂŶĚƌĂ 'ƌƺŶĚĞů͕ ϬϮϱϮϰ ϵϯϬϳͲϮϮϰ Kt ^d ŶƚƐŽƌŐƵŶŐƐǀĞƌďƵŶĚ tĞƐƞĂůĞŶ 'ŵď, tĞƐnjƌŝŶŐ ϭϬ ͮ ϱϵϯϮϬ ŶŶŝŐĞƌůŽŚ ͮ dĞĂŵ WĞƌƐŽŶĂů ďĞǁĞƌďƵŶŐΛĞĐŽǁĞƐƚͲǀĞƌďƵŶĚ͘ ĚĞ Schulabschluss in Sicht? ÀÙóúǿ¨¸ ³ăï ]ž½ăÒ¨ï (m/w/d) ÿóÀÒ¤ÿÙ¸ (1.100 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit) Àìïà¸ï‘ØØ (1.200 €/Monat in den ersten 6 Monaten, bei Vollzeit ÿ‘Ò¨ó ]úÿ¤ÀÿØ (1.500 €/Monat im 1. Jahr, bei Vollzeit) Bewirb dich auf ÌàóıÒÀ¤Òı¤¨ ŗú¨‘ØÒÀ¤Ò ÿó &ïăÙ¤¨Ù ¤¨ï ¨óó¨ï¨Ù =¨ó‘ïϨÀú Ċ¨ïċ¨Ù¤¨Ù ċÀï ¤À¨ ؕÙÙÒÀž½¨ %àïȔı uÀï بÀÙ¨Ù ÀØØ¨ï ‘ÒÒ¨ &¨óž½Ò¨ž½ú¨ï ÀØ ]ÀÙÙ¨ ¤¨ï &Ò¨Àž½¨½‘Ù¤ÒÿÙ¸ı À¨ Ċ¨ïÏăïėú¨ ]ì½³àïȔ ½‘ú 﨤‘ÏúǿàÙ¨ÒÒ¨ &ïăÙ¤¨ ÿÙ¤ Àóú ċ¨ïú³ȝ¨Àı ľC ÀÙ¤¨óú¨ÀÙóúǿ¨¸óÒà½Ù ³ăï ú‘ïǿ·ı CÀú‘Àú¨ï ƜƟŝĮ]ú¤ı ƌ‘ÿž½ à½Ù¨ ‘¸¨óž½Òàóó¨Ù¨ ¨ïÿ³ó‘ÿóÀÒ¤ÿÙ¸ƍİ Ì¨ ّž½ ﳑ½ïÿÙ¸ ÿÙ¤ d‘ïǿ³¸¨À¨ú ¤¨ÿúÒÀž½ ب½ïı &ÀÒú ÙÀž½ú ³ăï Vï‘ÏúǿÏÿØİ ÿóÀÒ¤ÿÙ¸İ Àìïà¸ï‘ØØ óàċÀ¨ ÿ‘Ò¨ó ]úÿ¤ÀÿØı Oder mach ¨ÀÙ¨Ù ]ž½ăÒ¨ïǻà (mind. 14 €/Std.*) ¨À ÿÙóĸ t¨ïϑÿ³İ =à¸ÀóúǯÏİ t¨ïċ‘ÒúÿÙ¸ Ausbildungsplätze und -betriebe 73

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcxNzc3MQ==